КОНКУРС за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2020/2021. годину

Структура стипендије

Стипендија у оквиру Пројекта стипендирањa припадника српске националне заједнице из држава у региону учесница Пројекта обухвата:

 • бесплатну припремну наставу српског језика (интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију);
 • бесплатнo школовање на основним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким академским или докторским студијама.
 • стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно;
 • бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда;
 • добровољно здравствено осигурање у складу са прописима и међународним споразумима;
 • бесплатну боравишну визу;
 • бесплатно признавање средњошколских диплома;
 • бесплатно признавање високошколских диплома.

Стипендија у оквиру Пројекта не обухвата:

 • путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије;
 • трошкове јавног градског превоза у Републици Србији;
 • трошкове за уџбенике и радне материјале у току студија.

Услови за добијање стипендије

Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:

 • припадник је српске националне заједнице у земљама из региона – Република Словенија, Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Северна Македонија, Румунија, Република Албанија и Мађарска:
 • има држављанство држава у региону које су обухваћене Пројектом;
 • млађи је од:
 • 21 године за студије првог степена – основне академске студије, основне струковне студије;
 • 25 година за специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије;
 • 35 година за студије трећег степена – докторске академске студије.
 • има одговарајуће образовање: наведено у Закључку Владе Републике Србије који је у прилогу;
 • конверзацијски ниво знања енглеског или српског језика.

Докумeнтација за пријављивање

Докумeнтација коју доставља кандидат приликом пријављивања:

 • пријава на конкурс са информацијом о два студијска програма која жели да похађа и то у складу са својим претходним образовањем и условима уписа на жељени студијски програм у Републици Србији;
 • биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику;
 • доказ о припадности српској националној заједници и држављанству држава у региону које су обухваћене Пројектом;
 • фотокопија путне исправе (пасош);
 • докази о стеченом образовању – оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи);
 • доказ о знању енглеског или српског језика на конверзацијском нивоу (сертификат, уверење, потврда и сл.);
 • лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

Рок за пријављивање

Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом је  30. децембар 2020. године.

Одабрани стипендисти су у обавези да:

 • донесу оригиналe докумената (средњошколска сведочанства, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи), преведене на српски/енглески језик приликом доласкa у Републику Србију;
 • донесу оригинал лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести.

Остале информације које се односе на стипендију су детаљно описане у Закључку Владе Републике Србије који је у прилогу.

%d blogeri kao ovaj: